Skontaktuj się z nami (+48) 12 446 66 66

Logowanie

Zalogowanie do systemu następuje poprzez wprowadzenie do odpowiednich pól wcześniej zdefiniowanych danych:

  • nazwy użytkownika
  • hasła

i kliknięcie przycisku ZALOGUJ.

Logowanie

Możesz również zaznaczyć opcję Zapamiętaj mnie dzięki której unikniesz wpisywania danych przy każdym logowaniu.