Spotkajmy się online lub zadzwoń: (+48) 12 446 66 66

Regulamin świadczenia usługi egito.pl
§1 Postanowienia wstępne.
 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z internetowego serwisu egito.pl (w dalszej części określonego jako Serwis).
 2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego Serwisem.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Przed podjęciem czynności umożliwiających korzystanie z Serwisu należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, o ile postanowienia szczególne, zawarte w odrębnych umowach nie stanowią inaczej i w sposób wyraźny nie stanowią o wyłączeniu stosowania określonych postanowień Regulaminu.
§2 Definicje.
 1. Operator – Egito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Sołtysowskiej 11A lok. 13, 31-589 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745834, kapitał zakładowy 5.000,00 zł w pełni opłacony, posiadająca numer NIP: 6751658803 oraz numer REGON: 381111610.
 2. Serwis – serwis internetowy www.egito.pl zarządzany przez Operatora, obejmujący zbiór zintegrowanych usług dostępnych przy użyciu sieci Internet w Przeglądarce Internetowej.
 3. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu internetowego egito.pl”.
 4. Strona Internetowa – strona internetowa o adresie https://www.egito.pl.
 5. Umowa – umowa o korzystanie z Serwisu.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu na podstawie zawartej Umowy.
 7. Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu, składające się z części serwerowej zainstalowanej na serwerach Operatora lub jego usługodawców oraz części udostępnianej Klientowi za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Konto – miejsce w Serwisie udostępnione Klientowi po zainstalowaniu Aplikacji pod specjalnym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem internetowym, w którym to miejscu Klient po zalogowaniu (podaniu w formularzu logowania odpowiedniego loginu i hasła), może wprowadzać i zarządzać zamieszczanymi przez siebie danymi, w tym własnymi danymi osobowymi oraz za pośrednictwem udostępnionych narzędzi konfigurować, w zakresie dozwolonym przez Operatora ustawienia Serwisu, w tym aktywować i dezaktywować poszczególne usługi,
 9. Cennik – zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie płatnych funkcji Serwisu publikowany na Stronie Internetowej Serwisu.
 10. Użytkownik – Klient, lub inna osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Serwisu, (pracownik, pełnomocnik, agent) posiadająca indywidualnie skonfigurowane konto lub dane umożliwiające zalogowanie się do Konta Klienta
 11. Opłata – wynagrodzenie należne Operatorowi za korzystanie przez Klienta z Serwisu.
 12. Okres Rozliczeniowy – okres trwający od dnia opłacenia przez Klienta Konta przez okres jednego, trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy po wniesieniu Opłaty, przy przyjęciu, że jeden miesiąc liczy 30 dni.
 13. Okres Testowy – okres w którym Klient ma możliwość korzystania z Serwisu bez wnoszenia opłaty i zawierania umowy lub bez konieczności jej przedłużania.
 14. Przeglądarka Internetowa – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usługi zainstalowane na urządzeniach klienta, znajdujące się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez Operatora.
§3 Postanowienia ogólne.
 1. Operator świadczy na rzecz Klienta, drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, usługi polegające na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu, zarządzaniu Serwisem w celu zapewnieniu jego sprawnego działania, w tym zabezpieczenia danych wprowadzanych przez Klienta do Serwisu.
 2. Usługi świadczone przez Operatora dedykowane są dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednak z Serwisu mogą korzystać również instytucje rządowe, samorządowe, jak i organizacje pozarządowe.
 3. W ramach Serwisu udostępniana jest możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług, przy czym nie jest wymagane jednoczesne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 5. Treść Regulaminu udostępniana jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Serwisu.
 6. Akceptując regulamin Klient oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
§4 Zawarcie Umowy.
 1. Zawarcie Umowy następuje drogą elektroniczną lub na piśmie.
 2. Zawarcie umowy i rejestracja w Serwisie nie powoduje naliczania opłat przez Operatora w przypadku wyboru wersji testowej lub wersji darmowej Serwisu.
 3. Zawarcie Umowy drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu i wymaga, co najmniej:
  1. wypełnienia formularza rejestracyjnego i przyjęcia zgłoszenia przez Operatora, który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny;
  2. zaakceptowania Regulaminu;
  3. zalogowania się przez Klienta do Serwisu;
  4. uiszczenia Opłaty w przypadku wybrania przez Klienta płatnej wersji konfiguracji Serwisu.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji.
 5. Zawarcie przez Operatora z Klientem umowy lub umów na piśmie nie wyłącza zastosowania postanowień Regulaminu, o ile postanowienia szczególne, zawarte w odrębnych umowach nie stanowią inaczej i w sposób wyraźny nie stanowią o wyłączeniu stosowania określonych postanowień Regulaminu.
 6. Po zawarciu Umowy drogą elektroniczną Klient może, na wniosek przesłany za pośrednictwem Serwisu, otrzymać potwierdzenie zawarcia Umowy na piśmie wskazujące co najmniej na datę i miejsce zawarcia umowy, czas trwania Umowy, konfigurację usług oraz wynagrodzenie należne Operatorowi.
§5 Prawa i obowiązki Klienta.
 1. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Serwisu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść tych danych, a odpowiedzialność Operatora z tego tytułu jest wyłączona.
 2. Klient ma prawo do testów Serwisu przez Okres Testowy dla wskazanej przez siebie liczby Użytkowników, zaakceptowanej przez Operatora, bez konieczności zawierania lub przedłużania umowy, bądź wnoszenia opłaty.
 3. Długość Okresu Testowego wersji płatnej określona jest w Cenniku poszczególnych modułów na Stronie Internetowej Serwisu.
 4. Klient uprawniony jest w każdej chwili do zakończenia korzystania z określonej usługi lub wszystkich usług w ramach dostępu do Serwisu.
 5. Zawiadomienie Operatora o zakończeniu korzystania z Serwisu następuje przez wysyłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Operatora: pomoc@egito.pl.
 6. Zakończenie korzystania z Serwisu i usunięcie danych nie narusza uprawnień Operatora wynikających z zawartej z Klientem Umowy, w szczególności uprawnienia do żądania wynagrodzenia za udostępnianie Serwisu lub zachowania Opłaty za niewykorzystany Okres Rozliczeniowy.
§6 Prawa i obowiązki Operatora.
 1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi dostępu do Serwisu i zamieszczanych tam przez Klienta danych i informacji.
 2. Operator zarządza danymi przekazywanymi przez Klienta tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usług i bez ingerowania w treść tych danych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych zamieszczanych przez niego w Serwisie.
 3. Operator nie bada, czy dane zamieszczane w Serwisie przez Klienta są danymi osobowymi w rozumieniu art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W przypadku zamieszczania przez klienta w Serwisie informacji zawierających dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest Klient lub wyznaczona przez niego osoba.
 4. Udostępniając Serwis Operator przypisuje Klientowi Konto lub Konta. Każde konto zabezpieczone jest hasłem, które ustala Klient. Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem zamieszczania danych w Serwisie, do ochrony hasła przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz do okresowej zmiany haseł, nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
 5. Operator zastrzega, iż z uwagi na właściwości Serwisu, hasło indywidualnie skonfigurowane przez Klienta nie jest znane Operatorowi, a w przypadku utraty hasła, Operator zapewnia usługę wsparcia w celu odzyskania dostępu do Serwisu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie z Serwisu danych, ich nieuprawnioną zmianę lub usunięcie, wynikające z niedostosowania się przez Klienta do procedur związanych ze zmianą haseł lub wynikające z udostępnienia osobie trzeciej loginu i hasła przez Klienta lub Użytkownika.
 7. Operator nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane między innymi:
  1. nieprawidłowym lub wadliwym funkcjonowaniem łącza internetowego Klienta,
  2. nieprawidłowym lub wadliwym działaniem urządzeń używanych przez Klienta do korzystania z Serwisu,
  3. nieprawidłowym lub wadliwym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,
  4. działaniem osób trzecich,
  5. przyczynami niezależnymi od Operatora w tym awariami technicznymi sprzętu serwerowego używanego do obsługi Serwisu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego użycia Serwisu przez Użytkownika chyba, że szkody te wynikły z umyślnego działania Operatora.
 9. Operator może zaprzestać świadczenia Usługi (rozwiązać Umowę) bez zwrotu Opłaty oraz zablokować dostęp do Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeśli Klient lub Użytkownik Klienta:
  1. podał nieprawdziwe dane w trakcie zamawiania Usługi;
  2. narusza postanowienia Regulaminu, pomimo uprzedniego zawiadomienia przez Operatora pod rygorem zaprzestania świadczenia usługi;
  3. wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  4. nie uiścił należnego Operatorowi wynagrodzenia, pomimo uprzedniego zawiadomienia o obowiązku zapłaty pod rygorem zaprzestania świadczenia usługi;
  5. podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do zasobów Serwisu;
  6. podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu danych lub działa na szkodę Operatora.
 10. Po zablokowaniu konta Operator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej, w wysokości miesięcznej ceny usługi, za odblokowanie konta.
 11. Po upływie 30 dni od zablokowania Konta oraz przy braku kontaktu ze strony Klienta lub braku zastosowania się przez Klienta do ostrzeżeń i wezwań Operatora, Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w którym to przypadku Operator zastrzega sobie możliwość trwałego usunięcia Konta wraz ze wszystkimi danymi wprowadzonymi przez Klienta lub Użytkownika.
 12. Operator zobowiązuje się do wykonywania kopii danych i przechowywania jej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia awarii Operator zastrzega sobie prawo do przywrócenia danych z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa.
 13. Operator ma prawo do dokonywania uaktualnień i ulepszeń Aplikacji oraz do blokowania dostępu do Serwisu, na czas trwania prac aktualizacyjnych, informując uprzednio Klienta o planowanych pracach aktualizacyjnych.
§7 Wynagrodzenie, płatności.
 1. Poza przypadkami korzystania z Serwisu w darmowej konfiguracji lub w Okresie Testowym, Operatorowi przysługuje od Klienta wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie należne Operatorowi ustalane jest na podstawie cenników zamieszczonych na Stronie Internetowej Serwisu i w zależności od konfiguracji wybranych przez Klienta usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Wynagrodzenie należne Operatorowi w przypadku Umowy zawieranej drogą elektroniczną Klient otrzymuje informację o wysokości wynagrodzenia w wystawionej fakturze pro forma, przesyłanej drogą elektroniczną.
 4. Opłata uiszczana jest, z góry, za dany Okres Rozliczeniowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
 5. Opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowym uiszczana jest na podstawie wystawionej faktury pro forma. Opłaty za kolejne Okresy Rozliczeniowe uiszczane są na podstawie faktur, przesyłanych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczenia Opłaty, tj. w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania faktury.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy.
 8. W przypadku Umów na czas nieokreślony po upłynięciu opłaconego Okresu Rozliczeniowego usługa zostaje automatycznie przedłużona o kolejny taki sam Okres Rozliczeniowy i wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 9. Klient może zgłosić chęć zmiany Okresu Rozliczeniowego ale nie później niż na 14 dni przed końcem aktualnego Okresu Rozliczeniowego.
§8 Reklamacje.
 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej Operatora: pomoc@egito.pl, lub pisemnie na adres siedziby Operatora.
 2. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać co najmniej informacje o: Koncie, Użytkowniku, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu.
 3. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej.
 4. Po zgłoszeniu reklamacji Operator może, w terminie 2 dni roboczych, skontaktować się z Klientem w celu zwrócenia się o dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia lub daty uzyskania odpowiedzi na pytania zadane przez Operatora.
 6. Operator zastrzega prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 14 dni od wystąpienia problemu.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Operator skontaktuje się z Klientem informując go o ustalenia i dalszych działaniach.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian lub w inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
§9 Ochrona danych.
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu świadczenia Usługi przez Operatora oraz wystawiania dokumentów księgowych.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Operatora.
 3. Operator zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta osobom trzecim.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do publikowania nazwy firmy oraz adresu strony internetowej Klienta na liście referencyjnej, jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii sprzeciwu.
 5. Dane zgromadzone na serwerze Operatora w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Operatora innym podmiotom, za wyjątkiem wykonania obowiązku nałożonego przez uprawnione z mocy prawa organy władzy publicznej, w szczególności organy podatkowe, organy wymiaru sprawiedliwości lub organy śledcze
 6. Operator zobowiązuje się podjąć w stosunku do danych przekazywanych przez Klienta, takie same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te stosowane Operatora w stosunku do jego własnych informacji poufnych i w stosunku, do których Operator gwarantuje, że zapewniają one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu, w szczególności poprzez:
  1. szyfrowaną transmisję danych z wykorzystaniem protokołu ssl;
  2. korzystanie z zabezpieczeń zapobiegających nieuprawnionemu uzyskaniu dostępu do Informacji Poufnych przez osoby trzecie, zarówno bezpośrednio jak i drogą elektroniczną.
 7. Operator zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy, w związku ze świadczonymi usługami, do celów innych niż:
  1. Udostępnianie Klientowi funkcjonalności Serwisu;
  2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych w celu ochrony danych przed ich utratą,
  3. testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności.
§10 Polityka cookies.
 1. Strona Internetowa Serwisu używa mechanizmu cookies.
 2. Mechanizm cookies zapisuje krótkie informacje tekstowe zwane cookies (dalej: pliki cookies) na komputerze Użytkownika, bądź innej osoby odwiedzającej Stronę Internetową Serwisu, celem usprawniania korzystania ze Strony Internetowej Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji.
 3. Pliki cookies umożliwiają identyfikację osoby korzystającej ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usługi, gdyż w plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.
 5. Każda osoba odwiedzająca Stronę Internetową Serwisu może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie.
 6. Operator zapewnia, iż zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Stronę Internetową Serwisu plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
§11 Zmiany Regulaminu.
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Operatora.
 2. Informacje o zmianach Regulaminu udostępniane będą w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu przesyłaną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu Klient, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po ogłoszeniu zmian stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu.
 4. Operator ma prawo do zmiany cen Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego Cennika na Stronach Internetowych Serwisu.
 5. Klient ma prawo do odmowy akceptacji zmian Regulaminu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usługi (zgodnie z punktem 4, §3).
 6. Zmiany dotyczące Cennika oraz Okresu Testowego nie są zmianami regulaminu.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany długości Okresu Testowego podczas jego trwania bez podawania przyczyn.
§12 Postanowienia końcowe.
 1. Wszelkie informacje o naruszeniach Regulaminu należy kierować na adres pomoc@egito.pl.
 2. Zawieranie umów i udostępnianie Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów związanych z udostępnianiem Serwisu, strony zobowiązane są do podjęcia w pierwszej kolejności rozmów mających na celu polubowne rozwiązanie zaistniałego sporu, a przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Operatora.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 roku.